គំនូរខ្លះក្រៅពីបម្រើជាចំណីចក្ខុរបស់អ្នកទស្សនា វាក៏បានបង្កប់នូវអត្ថន័យមួយចំនួនដែលវិចិត្រករចង់បង្ហាញផងដែរ គ្រាន់តែថាតើអ្នកបានមើលយល់ពីអត្ថបទបង្កប់ទាំងនោះដែរឬក៏អត់ ។ ជាក់ស្ដែងរូបគំនូរទាំង ១៥ ខាងក្រោមនេះសុទ្ធសឹងតែជាគំនូរដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពនៃសង្គមបច្ចុប្បន្ន ដែលវិចិត្រករចង់ឲ្យអ្នកបានដឹង ។

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

១០

No automatic alt text available.

១១

No automatic alt text available.

១២

No automatic alt text available.

១៣

No automatic alt text available.

១៤

No automatic alt text available.

១៥

No automatic alt text available.

១៦

No automatic alt text available.

១៧

No automatic alt text available.

១៨

No automatic alt text available.

ប្រភព ៖ Facebook

 

Loading...
SHARE