សម័យសង្គមបែបHighដែលមនុស្សកំពុងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែវិវត្តន៍ទៅមុខ ប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងពេលខ្លះភ្លេចចាប់អារម្មណ៍រហូតដល់មើលរូបទាំងនេះហើយ មានអារម្មណ៍ថាមានខ្លួនព្រោះវាស្រដៀងៗ៖

១. Oops Make Up

២.ទើបចាប់អារម្មណ៍ ម៉ូតសក់ពេញនិយម គឺស្រដៀងនឹងក្រាបក្នុងគណិតវិទ្យា

៣.រូបក្នុង InstagramនិងFacebook vs ជិវិតជាក់ស្តែង

៤.ការចំណាយពេលរបស់មនុស្សគឺខុសៗគ្នា

៥.In relationship withកាតាបនិងសៀវភៅ(ជិវិតអ្នករៀន Be like)

៦.ជួបជជែកគ្នា

៧.សម័យចង់បានLike ទាល់តែធ្វើអោយប្លែកគេ

៨.ពេលអូនចាស់ទៅ

៩.សម័យខោរហែក

១០. អោយតែមានលុយ

ប្រភព៖ Boredpanda

Loading...
SHARE