តាម​រយៈ​រូបថត​ទាំង​នេះ​វា​បាន​បង្ហាញ​ថា នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ថត​រូប​នៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​កញ្ចក់​​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​បន្តិច​ ពីព្រោះ​តែ​ចំណាំង​ផ្លាត​នៃ​កញ្ចក់​អាច​នឹង​បង្ហាញ​ភាព​ពិត​របស់​អ្នក ឬ អ្វី​ដែល​ខុស​ប្លែក​​ពី​ភាព​ពិត​របស់​អ្នក ដែល​វា​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបថត​ធម្មតា​របស់​អ្នក​ក្លាយ​ជា​រូបភាព​កំប្លែក​ ឬ រូប​ថត​ល្បី​ក្នុង Facebook ក៏​ថា​បាន ។