គ្រោះ​ថ្នាក់​អាច​នឹង​កើត​ឡើង​ចំពោះ​អ្នក​គ្រប់​ពេល​វេលា​បើស​ិន​ជា​អ្នក​មិន​បាន​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន គ្រាន់​តែ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ខ្លះ​គឺ​មិន​ងាយ​នឹង​កើត ឯ​ខ្លះ​គ្រាន់​តែ​ប្រហេស​តែ​បន្តិច​វា​នឹង​កើត​ឡើង​ភ្លាម។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូបថត​ដែល​បង្ហាញ​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​មិន​ងាយ​នឹង​កើត​មាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​បើ​អ្នក​មិន​ប្រយ័ត្ន​ អ្នក​នឹង​ជួប​វា​ភ្លាម​មួយ​រំពេច ៖

ប្រភព ៖ Diply