ទាប​ពេក​គេ​ហៅ​ថា​កាតឿ ប៉ុន្តែ​ខ្ពស់​ពេក​ក៏​មិន​ល្អ​ដែរ មនុស្ស​ដែល​ខ្ពស់​ពេក​ត្រូវ​បាន​គេហៅ​ថា​ដើម​ត្នោត។ ក្រៅ​ពី​ទទួល​បាន​​ឈ្មោះ​ក្រៅ​ថា ដើមត្នោត​ហើយ អ្នក​ដែល​មាន​កំពស់​ខ្ពស់​ក៏​មាន​ផលវិបាក​ជា​ច្រើន​ ដែល​ផលវិបាក​ទាំង​នោះ​មួយ​ចំនួន​នឹង​បង្ហាញ​តាម​រយៈ​រូបថត​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖និយាយ​អីញ្ចឹង​អ្នកមានចាប់អារម្មណ៍អ្វីផ្សេង​ក្រៅ​ពីបុរស​ខ្ពស់​នោះទេ ?