កើត​មក​ក្នុង​លោកនេះ​នរណា​ៗ​ក៏​មាន​គូ​ដែរ ប៉ុន្តែ​គ្រាន់​តែ​អ្នក​ខ្លះ​មិន​ទាន់​ដល់​គូតែ​ប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា មនុស្ស Single ។

ជា​មនុស្ស​ Single ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ដែល​មាន​គូ​ សាក​គិត​ទៅ​មើល​តើ​ពួកគេ​កំសត់​ប៉ុណ្ណា ដូចនេះ​កុំ​ព្យាយាម Show off ស្វីត នៅ​មុខ​ពួកគេ​ពេក​ ព្រោះ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​កំសត់​ខ្លួន បើ​មិន​ជឿ​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទៅ ៖