មួយរយៈនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកជំនាញ Photoshop ជាច្រើនរូបបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងកាត់តរូបខ្លួនបញ្ចូលទៅក្នុងរូបថតរបស់តារាល្បីជាច្រើន ដែលគេហទំព័រយើងខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញខ្លះៗរួចមកហើយ។

នៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់បុរសមួយរូបទៀត ដែលគាត់បានអួតថា គាត់បានក្លាយជាមិត្តភក្ដិរបស់តារាល្បីៗ ដោយសារគាត់ចេះ Photoshop ។

1

រូបថតដើម ៖

2

រូបថតដើម ៖

3

រូបថតដើម ៖

4

រូបថតដើម ៖

5

រូបថតដើម ៖

6

រូបថតដើម ៖

កំពុងស្វែងរក ….

7

រូបថតដើម ៖

កំពុងស្វែងរក ….

8

រូបថតដើម ៖

9

រូបថតដើម ៖

10

រូបថតដើម ៖

11

រូបថតដើម ៖

កំពុងស្វែងរក ….

12

រូបថតដើម ៖

Loading...
SHARE