ឪពុកម្ដាយណាក៏ដូចឪពុកម្ដាយណាដែរ តែងចង់ឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានសេចក្ដីសុខ សុភមង្គល ជាពិសេសពួកគាត់តែងតែរំភើបនៅពេលដែលកូនៗបានរៀបការ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតទាំង ១៤ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរបស់ឪពុកនៅពេលដែលបានឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនស្លៀកពាក់ឈុតរៀបការ នៅថ្ងៃរៀបការរបស់នាង។