ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្នានូវរូបភាពដែលមានអត្ថន័យ ២ ស្ថិតនៅក្នុងរូបមួយ ដែលរូបទាំងនេះត្រូវគូដោយវិចិត្រករ Rob Gonsalves  ។

ប្រភេទរូបទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថារូបបំភាន់ភ្នែក ដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Illusion ដោយសារវាបានបង្កប់នូវរូបភាពមួយផ្សេងទៀតនៅលើរូបភាពមួយផ្ទាំង បើអ្នកមើលមិនច្បាស់វាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកច្រឡំផងដែរ។