គ្មាននរណាចង់ឲ្យជួបរឿងស៊យនោះទេ ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចកំណត់បានទេអំពីរឿងនេះ ។ ចំណែកឯរឿងទាំងនេះក៏ដូចគ្នា វាបានកើតឡើងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះស្ទើរវិលមុខពីព្រោះតែវា។

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18