ក្រៅពីមានកាមេរ៉ាល្អ ដែលអាចចាប់យករូបភាពបានរហ័សហើយ អ្នកថតរូបខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការចាប់យករូបភាពដែលឆ្លងកាត់នឹងមុខ ហើយកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារូបថតដែលបានថតដោយប្រើប្រាស់ភាពរហ័សរបស់អ្នកថត ៖

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20