ដោយសារចង់សន្សំសំចៃ អ្នកខ្លះសុខចិត្តកែច្នៃ ឬ ជួសជុលរបស់ដែលខូចរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង ព្រោះខ្លាចត្រូវអស់ប្រាក់ពេលយកទៅឲ្យជាងជួសជុល។

ប៉ុន្តែការជួសជុល ឬ កែច្នៃដោយខ្លួនឯងនេះ ពេលខ្លះវាគ្រាន់តែជួយបានបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅពេលខ្លះវាកាន់តែធ្វើឲ្យវាកាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនទៅទៀត។