ខ្ញុំដឹងថាអ្នកចុចចូលមកកាន់អត្ថបទនេះដោយសារអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរូបភាព Cover ក៏ដូចជាចំណងជើង តាមរយៈ Facebook មិនខុសពីអ្វីដែលអ្នកបានគិត រូបថតជាច្រើនសន្លឹកកំពុងនៅរងចាំបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើល និងសំណើចសម្រាប់អ្នក។

សូមអូសចុះទៅក្រោមដើម្បីមើលរូបនីមួយៗ ៖

Acid Picdump (103 pics)