ធ្លាប់តែឃើញមនុស្សចម្លងស្ទីលមនុស្សគ្នាឯង ដល់ឥលូវឆ្មាក៏ចេញមកចម្លងស្ទីលមនុស្សដែរ មើលចុះឆ្មារទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែបានចម្លងស្ទីលតាមតារាម៉ូដែលសម័យមុន មានទៅអន់អីឡូយដែរតើស ។

ប៉ុន្តែវាមិនមែនឆ្មារទាំងនោះចេះលេងស្ទីលថតរូបទាំងនេះដោយខ្លួនឯងនោះទេ តែវាជាទង្វើរបស់ម្ចាស់របស់វាដើម្បីអាចថតរូបដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះបាន ។

តោះទស្សនារូបថតទាំងនោះទាំងអស់គ្នា ៖