អ្នកជំនាញថតរូបម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Felix Hernandez Rodriguez ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Audi ជួលឲ្យថតរូបរថយន្ត Audi R8 របស់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

ប៉ុន្តែគាត់បានណែនាំនូវវិធីសាស្ត្រថតរូបរបស់គាត់ដែលអាចបង្កើតរូបថតពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យនៃរថយន្ត Audi R8 ដោយប្រើប្រាស់ Photoshop តិចបំផុត និងមិនបាច់ប្រើប្រាស់រថយន្តពិតប្រាកដ នោះគឺជាការប្រើប្រាស់រថយន្ត Audi R8 រូបរាងតូច(រថយន្តក្មេងលេង) ដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងរថយន្តពិតបេះបិតតែម្ដង។

ក្រុមហ៊ុន Audi R8 ក៏បានយល់ព្រម ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានក៏ដូចជា សកម្មភាពនៃការថតរបស់គាត់ផងដែរ៖