មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានអនុស្សាវរីជាច្រើនកាលពីកំឡុងពេលរៀន ដែលមានទាំងសប្បាយ និង កម្សត់ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាក៏នៅតែជាការចង់ចាំដ៏ល្អមួយក្នុងជីវិតផងដែរ។

រំលឹកដល់ពេលរៀនអ្នកប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើរឿងដែលលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកដឹងហើយមិនសប្បាយចិត្តជាច្រើន ប៉ុន្តែវាជាការកម្សាន្តរបស់អ្នក ដែលខាងក្រោមនេះក៏ជាមួយក្នុងចំណោមនោះផងដែរ ។ ប្រាប់ទៅមើលនរណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើបែបនេះកាលពីនៅរៀនខ្លះ ៖

 

Loading...
SHARE