ក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែង ពួកគេមិនមែនសម្ដែងតែមួយរឿងហើយឈប់សម្ដែងនោះទេ ដោយពួកគេបានដើរតួនៅក្នុងរឿងជាច្រើន ជាមួយនឹងការតែងខ្លួនខុសៗពីគ្នា ។ មានពេលខ្លះដោយសារតែការតុបតែងមុខ ឬ ការឡើងទំងន់ ឬ សម្រក់ទំងន់ដើម្បីថតភាពយន្តមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពខុសប្លែកពីភាពយន្តមុន ដែលមើលទៅស្ទើរតែមិនដឹងថាពួកគេគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ ។

លោក Gary Oldman
រឿង ៖ Dracula, True Romance, The Fifth Element, Interstate 60, Harry Potter

លោកស្រី Helena Bonham Carter
រឿង ៖ Fight Club, Planet of the Apes, Harry Potter, Alice in Wonderland, The King’s Speech

លោក Ian McKellen
រឿង ៖ Richard III, Rasputin, David Copperfield, The Lord of the Rings, X-Men

លោក Jared Leto
រឿង ៖ Fight Club, Alexander, Chapter 27, Dallas Buyers Club, Suicide Squad

អ្នកនាង Cate Blanchett
រឿង ៖ The Lord of the Rings, The Aviator, Elizabeth: The Golden Age, I’m Not There, Cinderella

លោក Ralph Fiennes
រឿង ៖ Schindler’s List, The Constant Gardener, Harry Potter, The Duchess, The Grand Budapest Hotel

លោកស្រី Tilda Swinton
រឿង ៖ Orlando, The Chronicles of Narnia, Michael Clayton, The Grand Budapest Hotel, Doctor Strange

លោក Michael Fassbender
300, A Dangerous Method, Prometheus, Macbeth, Steve Jobs

លោក Johnny Depp
រឿង ៖ Pirates of the Caribbean, Public Enemies, Alice in Wonderland, Dark Shadows, Black Mass

លោកស្រី Meryl Streep
រឿង ៖ The Devil Wears Prada, Julie & Julia, The Iron Lady, Into the Woods, Ricki and the Flash