ចាប់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំ ដែលខ្លះមានដល់ប្រពន្ធ មានកូន និងមានចៅទៅហើយ លោកអ្នកប្រាកដជាធ្លាប់បានទស្សនាខ្សែភាពយន្ត Hollywood ជាច្រើនរួចមកហើយ ដែលរឿងទាំងនោះភាគច្រើនជាភាពយន្តវាយប្រហារ វិទ្យាសាស្ត្រ ឬ ប្រើប្រាស់វេទមន្ត ជាដើម។

ល្អមើលណាស់មែនទេ ប៉ុន្តែតើអ្នកមានដឹងទេថា រឿងទាំងនោះគេកាត់តដោយរបៀបណា ?

រូបខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកថា ឈុតដែលអ្នកបានឃើញ ហើយគិតថាអស្ចារ្យទាំងនោះ គេថត ឬ ឈុតក្រៅឆាកវារបៀបណា ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Loading...
SHARE