ការច្នៃប្រឌិតរូបភាពឌីជីថលក៏ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសិល្បៈផងដែរ ដែលសិល្បៈប្រភេទគេហៅថា សិល្បៈឌីជីថល ភាសាអង់គ្លេស “Digital Art” ។

អ្នកប្រហែលជាបានឃើញនូវរូបភាពកាត់តច្នៃប្រឌិតជាច្រើនរួចមកហើយ ដែលខ្លះគ្រាន់តែជាការកាត់តពឹងផ្អែកតែលើកម្មវិធី Photoshop ប៉ុន្តែរូបភាពច្នៃប្រឌិតខ្លះគឺកើតឡើងចេញពីគំនិតស្រមើស្រមៃ បូកផ្សំនឹងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងជំនាញកាត់តដ៏ស្ទាត់។ រូបភាពច្នៃប្រឌិតទាំងនេះគួរតែទទួលបានការឲ្យតម្លៃខ្ពស់ ពីព្រោះវាមិនមែននរណាចេះតែបង្កើតបាននោះទេ។

ជាក់ស្ដែងដូចជារូបប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមនេះ ៖

1. Artificial Beauty

សកម្មភាព និងរូបដើមដែរប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្នៃ៖

2. Play time is over at Lake Louise

សកម្មភាព និងរូបដើមដែរប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្នៃ៖

3. Be you(tiful)

សកម្មភាព និងរូបដើមដែរប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្នៃ៖

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
SHARE