វិចិត្រករផ្នែកសូន្យរូបមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Greg Payce បានបង្កើតនូវស្នាដៃដ៏ទាក់ទាញ និង ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនទៅទៅមួយគឺ ថូផ្កាបង្កប់នូវរូបអាថ៌កំបាំង។

ជាមួយនឹងស្នាដៃនោះបើសិនជាអ្នកយកតែមួយមកមើលអ្នកនឹងនិយាយថា វាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ ២ ឬ ៣ ទន្ទឹមគ្នា អ្នកនឹងឃើញរូបអាថ៌កំបាំងដែលបង្កប់ជាមួយនឹងថូផ្កាទាំងនោះ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖