កាលពីជំនាន់មុន គឺមុនពេលដែលកាមេរ៉ាបានបង្កើតឡើង រូបមួយសន្លឹកកើតចេញមកបានតែពីការគូរតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាមេរ៉ាបានចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងពិភពលោក គ្រប់យ៉ាងក៏បានប្រែប្រួល ដោយសារមនុស្សចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងកាមេរ៉ាជាងវិចិត្រករ ប៉ុន្តែសិល្បៈគំនូរនៅតែមិនសាបសូន្យនោះទេ។

ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាកាន់តែរីកចម្រើនយ៉ាងណាក្ដីមនុស្សនៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើការការគូរគំនូរ ដែលសិល្បៈគំនូរ មានតម្លៃជាងសិល្បៈនៃការថតរូបទៅទៀត។ ដោយសារមនុស្សដែលចេះគូរគំនូរឲ្យបានស្រស់ស្អាត គឺមានតិចជាអ្នកដែលចេះថតរូប។

ជាកស្ដែងខាងក្រោមនេះគឺជាស្នាដៃគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាតដូចពិត ដែលកម្រនឹងមានមនុស្សធ្វើបានណាស់ ៖

#1 គំនូរប្រេងរបស់លោក  Nathan Walsh

#2 គំនូរប្រេងរបស់លោក Diego Fazio

#3 គំនូរប្រេងរបស់ Oda និង Kit King

#4 គំនូររបស់លោក Emanuele Dascanio

Charcoal And Graphite Drawing By Emanuele Dascanio

#5 គំនូរប្រេងរបស់ Yigal Ozeri

#6 គំនូររបស់ Zaria Forman

#7 គំនូររបស់ Dennis Wojtkiewicz

#8 គំនូរប្រេងរបស់ Robin Eley

#9 គំនូរប្រេងរបស់ Young-sung Kim

#10 គំនូរប្រេងរបស់ Luciano Ventrone

#11 គំនូរប្រេងរបស់ Mike Dargas

#12 គំនូរប្រេងរបស់ Diego Fazio

#13 គំនូរប្រេងរបស់ Young-sung Kim

#14 គំនូរប្រេងនៅបន្ទះក្ដាររបស់លោក Ivan Hoo

#15 គំនូររបស់លោក Emanuele Dascanio

#16 គំនូរប្រេងរបស់ Pitoh

#17 គំនូរ ប៉ាស្តែល របស់ Rubén Belloso Adorna

#18 គំនូរប្រេងរបស់ Omar Ortiz

#19 គំនូរប្រេងរបស់ Reisha Perlmutter

#20 គំនូររបស់ Kyle Lambert

#21 គំនូររបស់លោក Jose Vergara

#22 គំនូររបស់ Jason De Graaf

#23 គំនូររបស់ Paul Lung

#24 គំនូររបស់ Gregory Thielker

#25 គំនូររបស់ Scott Fraser

#26 គំនូររបស់ Jason De Graaf

Acrylic Painting By Jason De Graaf

#27 គំនូររបស់ Mike Dargas

#28 គំនូររបស់ Alyssa Monks

#29 គំនូររបស់ Oda និង Kit King

#30 គនូររបស់ Franco Clun

#31 គំនូររបស់ Marilyn Minter

#32 គំនូររបស់ Adele Renault

#33 គំនូររបស់ Samuel Silva

#34 គំនូររបស់ Ben Johnson

#35 គំនូររបស់ Marco Grassi

#36 គំនូររបស់ Yigal Ozeri

#37 គំនូររបស់ Ester Curini

#38 គំនូររបស់ Shania Mcdonagh

#39 គំនូររបស់ David J. Eichenberg

#40 គំនូររបស់ Ian Bodnaryk

#41 គំនូររបស់ Jason De Graaf

#42 គំនូររបស់ Teresa Elliott

#43 គំនូររបស់ Néstor Canavarro

#44 គំនូររបស់ Young-sung Kim

#45 គំនូររបស់ Omar Ortiz

Loading...
SHARE