អ្នកជំនាញកាត់តរូបថតតាម Photoshop ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Average Rob បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើល អស់សំណើច និងស្ញើចសរសើរ ពីស្នាដៃកាត់តរូបថតរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងរូបថតរបស់តារាល្បីៗ ដែលមើលទៅដូចជាកំពុងតែស្ថិតនៅទៅនោះផ្ទាល់ពេលតារាទាំងនោះថតរូបទាំងនោះអីញ្ចឹង ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៣