កន្លែងទាំង ២៥ នោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជាយូរណាស់មកហើយ ហើយក៏មិនសូវមានអ្នកដែលហ៊ានទៅកាន់ទីនោះដែរ ពីព្រោះតែវាមើលទៅគួរឲ្យខ្លាច ប៉ុន្តែអ្នកថតរូបម្នាក់ បែរជាហ៊ានប្រថុយទៅកាន់ទីនោះដើម្បីផ្ដិតយករូបថតជាច្រើនសន្លឹក។

ជាលទ្ធផលការប្រថុយរបស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ដោយរូបថតទាំងអស់របស់គាត់បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ និងឲ្យតម្លៃពីស្នាដៃ និងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីរូបថតទាំងនោះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតខ្លះៗរបស់គាត់ដែលថតបាន ៖

The ruins of an old castle in Sintra, Portugal

© James Mills

An abandoned church in Detroit, USA

© panog

Crystal Mill, Colorado, USA

© The Denver City Page

A forgotten railway tunnel in Paris, France

© Myrabella

Sintra Well, Portugal

© matthias_haker

A ghost town destroyed during the Spanish Civil War, Belchite, Spain

A house in the countryside, Norway

The skeleton of a stranded ship in County Louth, Ireland

A lonely abandoned church, France

Another abandoned chapel

The yellow brick road in a deserted ’Land of Oz’ theme park, North Carolina, USA

The once popular ’Stairway to Heaven’, Oahu, Hawaii

An abandoned ship near Fuerteventura, Canary Islands

A crumbling castle in Kopice, Poland

A deserted fishing village on the Yangtze River, China

Another deserted castle

The Hotel del Salto, Colombia

What remains of an old palace, Belgium

An abandoned country house

A nightclub ravaged by fire, Austria

The wreck of a merchant ship, the Red Sea

A once beautiful conservatory in a winter garden

The Orient Express, Belgium

© Brian Preciousdecay Photography

Preview photo credit Brian Preciousdecay