កាលពីជាង ៣០ ឆ្នាំមុនអ្នកថតរូបតាមផ្លូវ (Street Photographer)ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Chris Porsz បានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនដើរជុំវិញទីក្រុងដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពរបស់មនុស្សជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវនោះ។

មកដល់ឥលូវគាត់ក៏បានដើររក ក៏ដូចជាប្រកាសរកមនុស្សដែលនៅក្នុងរូបថតដែលគាត់បានថតកាលពី ៣០ ឆ្នាំមុន ដើម្បីស្នើរសុំពួកគេថតសារជាថ្មី ដែលយកកាយវិការ និង ទីតាំងដដែល។ បើទោះបីជាមិនបានទាំងអស់ ប៉ុន្តែលោកបានស្វែងរកបានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគេសុខចិត្តឲ្យលោកថតពួកគេម្ដងទៀតតាមស្ទីល និងកន្លែងដូចកាលពីជាង ៣០ ឆ្នាំមុន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផល ៖

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

ប្រភព ៖ Boredpanda

SHARE