ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់មែន ឪពុក ម្ដាយ និង កូនៗ ទាំងនេះសុទ្ធតែមានមុខមាត់ដូចគ្នា ដូច Copy ហើយ Past អីញ្ចឹង ដែលនេះប្រហែលមកពី ហ្សែន ពួកគេល្អហើយ។ បើមិនប្រាប់អ្នកប្រហែលជាគិតថាមនុស្សតែម្នាក់ឬ កូនភ្លោះជាក់ជាមិនខាន ។

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.