ពេលខ្លះយើងជួបឧប្បត្តិហេតុតិចតួចដែលធ្វើអោយយើងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភាពចំលែករបស់មួយចំនួន ព្រោះអ្វីៗទាំងនេះអ្នកមិនធ្លាប់រំពឹងទុកថាវាមានពិតឬអាចកើតឡើងនោះទេ ជាក់ស្ដែងទិដ្ឋភាពទាំងនេះធានាថាឃើញហើយអ្នកនិងភ្ញាក់ផ្អើល ។

ផលិតផលអាមេរិចឬក៏ចិន

បញ្ជាក់លេខកូដថ្មីគឺ១៥៧

រកមួយអាទិត្យហើយឃើញបែបនេះ

គេផ្សាយទឹកអប់បែបនេះទៅវិញ

មិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេ

កៅអីុនេះចង់អង្គុយទាល់តែដាក់កាក់

ម៉ាឡាកាំងអីចឹង

អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យមកទិញទឹកធ្វើអីដែរ

ឈរទំនងតែឡើងវិញមិនរួច

Loading...
SHARE