*ពាណិជ្ជកម្ម*

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនារួចមកហើយនូវខ្សែភាពយន្តកូរ៉េបុរាណ ដែលបានបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅ សម្លៀកបំពាក់ និងរបៀបតុបតែងខ្លួនរបស់ប្រជាជននៅសម័យបុរាណនោះ។

ចឹងសាកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបពិតនៃប្រជាជនកូរ៉េសម័យបុរាណ កាលពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុនទៅមើល ថាតើដូចគ្នាដែរឬទេ ?

*ពាណិជ្ជកម្ម*

 

ប្រភព ៖ rocketnews24

*ពាណិជ្ជកម្ម*