គូស្នេហ៍សម័យបច្ចុប្បន្ន មុនពេលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគេតែងតែនាំគ្នាថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដែលហៅថា Pre-Wedding សម្រាប់ដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃមង្គល់ការ និងរក្សាទុកជាដើម។

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញពីរូបថត Pre Wedding ជាច្រើនរួចមកហើយ ប៉ុន្តែបើនិយាយដល់របៀបថត មានតែអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ ជាងថត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការថតនោះទេ ទើបដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាដើម្បីទទួលបានរូបថតដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាស្អាត ឯមួយចំនួនថាធម្មតា នោះ។

ចង់ដឹងថាវាពិបាកយ៉ាងណាទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖