សម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺមានភាពរឹងមាំ និងចរិតមឺុងម៉ាត់​ ស្របពេលដែលមនុស្សស្រីមើលទៅមានភាពទន់ភ្លន់ តែយ៉ាងណាអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ហើយថាមនុស្សវ័យកាន់តែច្រើនភាពចាស់ទុំក៏កាន់តែបង្ហាញចេញផងដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកត់សម្គាល់គឺមនុស្សស្រីគឺរក្សាភាពចាស់ទុំបានច្រើន តែសម្រាប់មនុស្សប្រុសក៏មានភាពចាស់ទុំ ជួនកាលបង្ហាញចេញដូចជាក្មេងអញ្ចឹងលេងច្រើន ជួនកាលក៏មើលរឿងតុក្កតាផងដែរ ។

Loading...
SHARE