តើអ្នកគិតថាការទុក ឬ កោរពុកមាត់មួយណាដែលសង្ហាជាង ? មួយចំនួនប្រហែលជាជ្រើសរើសយកកោរ ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលកោរពុកមាត់សង្ហាជាងទុកនោះទេ វាអាស្រ័យទៅលើទម្រង់មុខរបស់មនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ។

ចុះបើ Idol ទាំងនេះវិញ តើអ្នកគិតថារវាងការទុក និងកោរពុកមាត់របស់គេ មួយណាដែលសង្ហាជាង ៈ

David Beckham

David Beckham

Chris Evans

Robert Downey Jr

Chris Hemsworth

Daniel Radcliffe

Brad Pitt

Ryan Reynolds

Benedict Cumberbatch

Viggo Mortensen

Sean Bean

Orlando Bloom

Ryan Gosling

Justin Timberlake

Abraham Lincoln

Hugh Jackman

Scott Disick

Leonardo DiCaprio

Tom Selleck

Adam Levine

Johny Depp

Ben Affleck

Zac Efron

Tom Hiddleston

Will Smith

Chaning Tatum

ប្រភព ៖ Boredpanda