ជាការពិតរបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់វាគ្មានជីវិតនោះទេ វាមិនអាចនិយាយស្ដីឬបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីឡើយ តែយ៉ាងណាបើយើងសាកស្រមៃបង្កើយវាជាតួអង្គមានជីវិតតើពួកវាអាចនិយាយពីអ្វីខ្លះហើយខាងក្រៅជាការនឹកឃើញរបស់វិចិត្រករម្នាក់ ។

អបអរការចូលនិវត្ត

ពួកយើងគិតថាយើងជាផ្នែកនៃរបស់ធំនេះ

រីករាយថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ចុះ តែអ្នកនិងជួបខ្ញុំឆាប់ៗ

ឆ្នុកស្រាក្រហមចង់ហោះដូចជាឆ្នុកសាំុប៉ាញដែរ

ក្រុមអ្នកធានារ៉ាប់រងពេលផ្ដាសាយ

អត់អាណិតកូនប៉ាល់

ខួរក្បាលកកអស់ហើយ

នៅពេលស្កុបចំកន្លែងចេញកាយវិការ

Loading...
SHARE