មនុស្សម្នាក់មានការគិតនិងការយល់ឃើញខុសៗគ្នា ហើយគំនិតនៃការបង្កើតរបស់ថ្មីក៏ខុសៗពីគ្នាដែរ ដោយអាស្រ័យលើទេពកោសល្យគួបផ្សំនិងសម្ភារៈដែលមាន ហើយខាងក្រោមនេះជាការច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីខ្លះតាមការនឹកឃើញរបស់ពួកគាត់ ។

Loading...
SHARE