កម្លាំងទំនាញដីមានឥទ្ធិពលក្នុងទាញវត្ថុដែលនៅទីខ្ពស់អោយចុះមកក្រោមមកដល់ដីវិញ ដូចនេះហើយនៅពេលឡើងទីខ្ពស់ដូចជាភ្នំឬជំរាលគេតែងតែមានខ្សែឬឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងទៀតដើម្បីកុំអោយធ្លាក់ចុះមកក្រោម ប៉ុន្តែបើអ្នកមើលទៅសត្វពពែភ្នំទាំងនេះពួកវាហាក់គ្មានភាពញញើតទីខ្ពស់នោះទេ ហើយពួកវាឈរធ្វើព្រងើយហាក់ដូចជាកម្លាំងទំនាញដីគ្មានអ្វីជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកវាឡើយ ។

Loading...
SHARE