បើនិយាយទៅដល់ក្ដារមឈូសមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់និយាយនោះទេ ពីព្រោះមានតែមនុស្សដែលស្លាប់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់វា ហើយមនុស្សធម្មតាគិតថាការនិយាយពីវា គឺធ្វើឲ្យអពមង្គល់ជាដើម។

ចំណែកឯរូបរាងរបស់មជ្ឈូសភាគច្រើនគឺមានលក្ខណៈធម្មតា គ្រាន់តែជាឈើរាងចតុកោនដែលមានឆ្លាក់ក្បាច់ ម៉ូតធម្មតា ដោយគេមិនបានយកចិត្តទុកទៅដល់ម៉ូតប្លែក ឬ ទាន់សម័យអ្វីនោះទេ។

ប៉ុន្តែនៅឯប្រទេស ហ្គាណា គេសង្កេតឃើញថាមនុស្សមិនត្រឹមមិនខ្លាចរអារនឹងនិយាយពាក្យថា មឈូសនោះទេ ពួកគេថែមទាំងបានរចនាម៉ូតមឈូសប្លែកជាច្រើន ដែលមើលទៅចាត់ទុកមឈូសដូចជាស្បែកជើងទៅហើយ។

តោះទៅទស្សនាម៉ូតមឈូសប្លែកៗរបស់ប្រជាជន ហ្គាណា បន្តិចទៅមើល ៖