បើយោងតាមរបាយការណ៍សកលមួយដែលនិយាយអំពីអ្នកជំងឺខ្វាក់ពណ៌បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក បុរសចំនួន 8 ភាគរយ និងស្ត្រី 0.5 ភាគរយ កើតមានជំងឺខ្វាក់ពណ៌។

ជំងឺខ្វាក់ត្រូវបានសកលលោកចែកចេញជា ៤ គឺ Deuteranomalia, Protanopia, Tritanopia និង ខ្វាក់ពណ៌ទាំងស្រុង ហើយរបៀបដែលអ្នកជំងឺខ្វះពណ៌ទាំង ៤ ប្រភេទនេះមើលឃើញពណ៌ធម្មជាតិគឺមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នា។

ពណ៌ខ្មៅដៃ

អ្នកគ្មានជំងឺមើលឃើញ
អ្នកគ្មានជំងឺមើលឃើញ

ដោយសារអ្នកដឹងច្បាស់រួចមកហើយថា អ្នកជំងឺខ្វាក់ពណ៌ ដែលខ្វាក់ទាំងស្រុង គឺមើលឃើញពណ៌ធម្មជាតិទាំងអស់ទៅជាពណ៌សនិងខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះខ្ញុំសូមមិនលើកយកមកបង្ហាញនូវរូបក្រោយៗទៀតនោះទេ។

ភ្លើងស្ដុប

ស្លាកសញ្ញារបស់ PEPSI

ឥទ្ធនូ

នៅលើដងផ្លូវ

មនុស្សស្រីក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ចម្រុះ

ប្រភព ៖ Brightside