ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័ររូបភាពរបស់ ចង់ដឹង មិនខុសពីមុនទំព័រនេះនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តនូវរូបភាពប្លែក ជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ចង់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះ ចង់ដឹង មានអ្វីបង្ហាញជូនប្រិយមិត្ត សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

perfectly-timed-pics-1 perfectly-timed-pics-2 perfectly-timed-pics-3 perfectly-timed-pics-4 perfectly-timed-pics-5 perfectly-timed-pics-6 perfectly-timed-pics-7 perfectly-timed-pics-8 perfectly-timed-pics-9 perfectly-timed-pics-10 perfectly-timed-pics-11 perfectly-timed-pics-12 perfectly-timed-pics-13 perfectly-timed-pics-14 perfectly-timed-pics-15 perfectly-timed-pics-16 perfectly-timed-pics-17 perfectly-timed-pics-18 perfectly-timed-pics-19 perfectly-timed-pics-20 perfectly-timed-pics-21 perfectly-timed-pics-22 perfectly-timed-pics-23 perfectly-timed-pics-24 perfectly-timed-pics-25 perfectly-timed-pics-26 perfectly-timed-pics-27 perfectly-timed-pics-28 perfectly-timed-pics-29 perfectly-timed-pics-30 perfectly-timed-pics-31 perfectly-timed-pics-32 perfectly-timed-pics-33 perfectly-timed-pics-34 perfectly-timed-pics-35 perfectly-timed-pics-36 perfectly-timed-pics-37 perfectly-timed-pics-38