រូបថតទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែបានថតពីសម័យមុនហើយបន្សល់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលវាបានបង្ហាញពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជំនាន់នោះ ក៏ដូចជារឿងរ៉ាវ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះ។ រូបថតទាំងនេះប្រហែលជាអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកនោះទេ បើដូច្នោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

Stalin Joking Around
Stalin Joking Around
1912: The First World Series Game in New York
1912: The First World Series Game in New York
2,800 Year-Old Lovers
2,800 Year-Old Lovers
A Child Blinded by the Hiroshima Atomic Bomb in 1945
ក្មេងស្រីដែលខ្វាក់ភ្នែកដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមា៉ណូ នៅ Hiroshima ឆ្នាំ 1945
A Flying Bomb Headed Towards 1945 London
គ្រាប់ផ្លោងមួយគ្រាប់ហោះសំដៅចូលទីក្រុងឡុងដ៍ ឆ្នាំ 1945
Albert Einstein Having Fun at the Grand Canyon
លោក Albert Einstein រីករាយជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិច Grand Canyon
គំនរឆ្លឹងខ្មោច Bisonដ៏ធំ ក្នុងឆ្នាំ 1870
Annual Midnight Swearing in of Nazi Troops, 1938
Annual Midnight Swearing in of Nazi Troops, 1938
Bill Clinton as a Four Year Old
Bill Clinton as a Four Year Old
រូបថតចុងក្រោយគេបំផុតរបស់ Titanic ពេលបើកលើសមុទ្រ
រូបថតចុងក្រោយគេបំផុតរបស់ Titanic ពេលបើកលើសមុទ្រ
George Washington Being Carved Into Mt. Rushmore
George Washington Being Carved Into Mt. Rushmore
German WWI Soldiers and Their Mule, All Wearing Gas Masks
Hitler's 4th Grade Class (He Is Top Row, Center)
Hitler’s 4th Grade Class (He Is Top Row, Center)
Hitler’s “Suicide” Bunker
Lincoln’s Second Inauguration, John Wilkes Booth Is in the Top Balcony

Testing a Bulletproof Vest in 1923
The First Atomic Bomb
The First Atomic Bomb
The First Photo of Abraham Lincoln
The First Photo of Abraham Lincoln
The Last Jew in Vinnitsa, 1941
The Last Jew in Vinnitsa, 1941
Underwater Detonation of a Nuclear Bomb
Underwater Detonation of a Nuclear Bomb
SHARE