ថតរូបកូនស្អាតៗដូចជារូបថតដែលគេបង្ហោះក្នុង អ៊ីនធើណេត ប្រហែលជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនកំពុងតែគិត ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាស់តឿនថាបើមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ពីរបៀបថតនោះទេ កុំព្យាយាមធ្វើតាមអី ព្រោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់អ្នកយំ ឬ អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់ពួកគេ ចំណែកឯលទ្ធផលវិញអាចហួសឆ្ងាយពីការរំពឹងទុកជាសញ្ញាអវិជ្ជមាន ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រៀបធៀបរវាងរូបថតស្អាតដែលថតដោយអ្នកជំនាញ និងរូបថតដែលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនព្យាយាមថតតាមប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អ ៖