រូបថតក្មេងស្រីតូចម្នាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ពីភាពគួរឲ្យស្រលាញ់ (ដែលភាគច្រើនគេហៅថា Cute) របស់នាង។ ដែលរូបទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា  Flowers In Heart ។

ចង់ដឹងថាអូន Cute ប៉ុណ្ណាតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

Loading...
SHARE