អ្នកជំនាញកាតត់តរូបភាពថៃម្នាក់បានចំណាយពេលទំនេររបស់ខ្លួនកាត់តនូវរូបភាព Poster របស់ភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនទៅជារូបភាពបែបកំប្លែង។ បើចង់ដឹងថាមានរូបភាពអ្វីខ្លះ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

កាត់តចេញពី Poster ភាពយន្ត I,ROBOT
កាត់តចេញពី Poster ភាពយន្ត I,ROBOT

Loading...
SOURCEFacebook
SHARE