រាល់ថ្ងៃគូស្នេហ៍មិនតិចទេ ដែលត្រូវរស់នៅបែកឬឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអនាគត ។ គូស្នេហ៍នៅឆ្ងាយពីគ្នា ឬ Long Distance Relationship អាចចាត់ទុកថាជារឿងដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រលាញ់គ្នាដោយសារតែពិបាកក្នុងការទាក់ទងបើទោះជាបណ្តាញសង្គម Video call មានក៏ដោយ ។ រូបខាងក្រោមអាចចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែចាក់ចំខ្លាំងសម្រាប់អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះ៖

១.ថ្ងៃដំបូង

២.video call

៣.ឯការ

៤.Suprise Birthday

៥.នៅពេលinternetដើរយឺត

៦.ឆែកមើលតម្លៃសំបុត្រយន្តហោះញឹកញាប់

៧.Bought a flight ticket

៨.រាប់ថ្ងៃចេញដំណើរ

៩.Arrived

១០.Delightful

១១.Sweet

ប្រភព៖ Facebook

Loading...
SHARE