រូបភាពចំនួន ២ សន្លឹកដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយបុរសម្នាក់ទៅក្នុងអ៊ីនធើណេត បានធ្វើមនុស្សជាច្រើនស្ទើរដាច់ផ្ងារ និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។ ចង់ដឹងទេថារូបភាពទាំង ២ នេះមានសភាពបែបណាទើបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នា ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

Loading...
SHARE