វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលអ្នកមិនធ្វើមិនយល់ពីអត្ថន័យនិងគោលបំណងរបស់អ្នកធ្វើនោះ។ជាក់ស្តែងរូបគំនូរខាងក្រោមមួយសន្លឹកៗសុទ្ធតែបង្ហាញពីសង្គមរស់នៅរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺរូបភាពទាំងនោះបង្កប់អត្ថន័យដែលពិបាកយល់ ចំណែកអ្នកមើលរួច បង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍និងការយល់ឃើញខុសៗគ្នា។តោះមកសាកល្បងបង្ហាញការយល់ឃើញ តើប៉ុន្មាននាក់យល់អត្ថន័យដូចគ្នា ប៉ុន្មានអ្នកខុសគ្នា៖

១.

១០

១១

ប្រភព៖​ Superb

 

Loading...
SHARE