តាមរយៈរូបគំនូរទាំង ៨ សន្លឹកខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងបានដឹងពីការពិតមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុសង្គមបច្ចុប្បន្ន ។ គ្រាន់តែមើលឃើញរូបគំនូរទាំងនោះភ្លាមអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាបានពញ្ញាក់អារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យមើលឃើញពីជ្រុងមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ពីមុនមក ។

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE