ពេលខ្លះមានអ្វីៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើង ហើយអ្នកបានឃើញវាតាមរយៈរូបភាព ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងរូបនោះហាក់មិនស៊ីគ្នាទៅនឹងទីកន្លែង និងពេលវេលាឡើយ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថា តើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណា? ជាក់ស្តែងដូចជារូបភាពខាងក្រោមនេះ។

ហើយឡាននេះចូលមកតាមប្រឡោះណា

កង់ម៉េចបានទៅជាប់អញ្ចឹង

ហើយម៉េចបានសៀងទៅនៅក្នុងណឹង

ចុះស្នាមក្រែមអ្នកណា

ហើយគេបណ្ដុបឡានធ្វើអី

A post shared by Vic Litster (@vicsticktoria) on

ហើយកាក់ហេតុអីទៅនៅក្នុងដើមឈើ

A post shared by Ellie fromant (@ellie.fro) on

ហើយឡាននេះឡើងទៅតាមណា

A post shared by @firewheel_vintage on

A post shared by Steve Huxley (@blueginko) on

A post shared by brotha James (@brotha_james_) on

Loading...
SHARE