ជួនកាលការធ្វេសប្រហេសឬភាពចៃដន្យណាមួយអាចធ្វើអោយក្មេងៗមួយចំនួនជាប់ដៃឬក្បាលរបស់ពួកគេជាមួយរបស់ណាមួយ យ៉ាងណាក្រៅពីក្មេងសត្វមួយចំនួនក៏ជាប់ក្នុងរបស់អ្វីមួយផងដែរជាពិសេសពេលពួកវាជួបហេតុការណ៍តក់ស្លុតណាមួយ ឬភាពចៃដន្យមួយផង ។

Loading...
SHARE