មនុស្ស​យើង​ម្នាក់​ៗ​នៅ​ពេល​ពេញ​វ័យ​ចាប់​ផ្ដើម​ចេះ​ស្រលាញ់​ ចង់​បាន​សង្សារ តែ​ង​តែ​មាន​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​លួច​ស្រលាញ់​ មនុស្ស​ដែល​យើង​លួច​ស្រលាញ់ខ្លះ​​ក៏​ស្រលាញ់​​យើង​វិញ ឯ​ខ្លះ​​ក៏​បាន​បដិសេធ​ដោយ​សារ​គេ​មាន​មនុស្ស​ដែល​គួរ​ស្រលាញ់​ផ្សេង ឬ មាន​សង្សារ​រួចហើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បង្ខំ​ចិត្ត​លុប​រូប​ម្នាក់​នោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ Crush ប៉ុន្តែ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​សុខ​ចិត្ត​បន្ត​ លួច​ស្រលាញ់​គេ​បន្ត​ទៀត សុខ​ចិត្ត​រាប់​អាន​គេ​ក្នុង​ដែន​កំណត់ Friend Zone ។

SHARE