ជាង ៣០ សន្លឹកខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារូបថតចម្លែកៗ ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការយល់ច្រំឡំ បើសិនជាមើលមិនច្បាស់ ហេតុដូចនេះហើយទើបខ្ញ៉ំណែនាំអ្នកឲ្យមើលវាមួយសន្លឹកៗយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន ២ ដង បើមិនដូច្នេះអាចនឹងគិតថា Admin ផូសរូបអាសអាភាស ឬ រូបមិនសមរមិនខាន ហើយរូបខ្លះវិញបើសិនជាមើលត្រឹមតែមួយដងគឺមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេ ប៉ុន្តែព្យាយាមមើលឲ្យបាន ២ ដង អ្នកនឹងបានឃើញចំណុចប្លែ និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិន។

 

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

៣១

៣២

៣៣

៣៤

 

៣៥

៣៦

៣៧

៣៨

៣៩

៤០

៤១

៤២

៤៣

៤៤

 

Loading...
SHARE