ជាការពិតការតែងខ្លួនបែបតួអង្គក្នុងខ្សែភាពដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Cosplay វាជារឿងសប្បាយចិត្តមួយ តែយ៉ាងណាក្ដីរំពឹងនិងលទ្ធផលក្រោយការតែងខ្លួនអាចនិងធ្វើអោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខុសបំណងឬហួសចិត្តដោយរូបរាងពេលតែងចេញមកអាចឆ្គងខ្លាំង ជាពិសេសបុរសតែងខ្លួនជាតួអង្គនារីតែម្ដង ។

Star Wars

Sailor Moon

Leeloo

Teenage Mutant Ninja Turtles

Life of Pi

Iron Man

Sonic the Hedgehog

The Flash

Wolverine

Wonder Woman

Rainbow Dash

A Powerpuff Girl

Catwoman

Captain America

Joker

Loading...
SHARE