មិនមែនវីដេអូចម្រៀងទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Youtube សុទ្ធតែទទួលបានការស្វាគមន៍ និងគាំទ្រនោះ វីដេអូចម្រៀងខ្លះគឺមិនអាចទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកចូលទស្សនាច្រើនរកមិនបានសូម្បី 1K ឯវីដេអូចម្រៀងខ្លះគឺមានអ្នកចូលទស្សនាដ៏ច្រើនលើសលុបរហូតរាប់លាន ហើយស្ទើរតែក្លាយជាវីដេអូចម្រៀងដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតក្នុង Youtube ប៉ុន្តែបែរជាក្លាយជាវីដេអូចម្រៀងដែលគេមិនចូលចិត្តច្រើនជាងចូលចិត្តទៅវិញ ។

ហើយនេះគឺជា កំពូលវីដេអូចម្រៀងទាំង ៩ ដែលទទួលបាន Dislike ច្រើនជាង Likes នៅលើ Youtube គិតត្រឹមម៉ោង ២ : ៣០ នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ៖
(បញ្ជាក់ B = ប៊ីលាន ឬ ១០០០លាន, M =លាន, K = ពាន់)

9/  បទ LIKE ច្រៀងដោយ Roma Jelud 

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 7M views

ចំនួនចុច Like ៖ 57K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 210K

8/  បទ Sweatshirt ច្រៀងដោយ Jacob Sartorius

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 47M

ចំនួនចុច Like ៖ 674K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 1M

7/  បទ My Moment ច្រៀងដោយ Rebecca Black

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 41M

ចំនួនចុច Like ៖ 450K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 730K

6/  បទ How it is ( wap bap … )ច្រៀងដោយ Bibi H

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 49M

ចំនួនចុច Like ៖ 406K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 2M

5/  បទ Bound 2  ច្រៀងដោយ Kanye West 

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 65M

ចំនួនចុច Like ៖ 327K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 452K

 

4/  បទ Stupid Hoe ច្រៀងដោយ Nicki Minaj

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 105M

ចំនួនចុច Like ៖ 618K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 907K

3/  បទ Friday ច្រៀងដោយ Rebecca Black 

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 115M

ចំនួនចុច Like ៖ 762K

ចំនួនចុច Dislike ៖ 2M

2/  បទ  It’s Everyday Bro (Song) ច្រៀងដោយ Jake Paul feat. Team 10

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 166M

ចំនួនចុច Like ៖ 2M

ចំនួនចុច Dislike ៖ 3M

1/  បទ Baby ច្រៀងដោយ Justin Bieber

ចំនួនចូលទស្សនា ៖ 1.7 B

ចំនួនចុច Like ៖ 7M

ចំនួនចុច Dislike ៖ 8M

 

 

 

Loading...
SHARE